Free cookie consent management tool by TermsFeed

Aktivity

Aktivity

Slovensko:

Podmienky sa výrazne zlepšia na cca 112 hektároch pôdy (v súčasnosti intenzívne poľnohospodárstvo) a pôda sa premení z ornej pôdy na úhor/trávne porasty. Pozemok bude počas projektu predmetom špecifickej obnovy.

Zavedú a otestujú sa osvedčené metódy manažmentu vedúce k obnove biotopov a inovatívne riešenia budú predstavené v podobe pilotu alebo ako demonštračné aktivity. Navyše dlhé pásy jasných poľných kvetov budú vysadené medzi polia s plodinami, aby sa podporili prirodzené predátory škodcov a potenciálne sa znížili postreky pesticídmi. Zavedú sa postupy na podporu hmyzu vrátane populácií včiel.

Zapoja sa všetky zainteresované strany, najmä vlastníci pozemkov. Budú sa organizovať stretnutia nielen na zvýšenie informovanosti. Naším cieľom je dosiahnuť výraznú zmenu súčasného stavu v oblasti. Preto budú prebiehať rokovania o zabezpečení budúceho riadneho hospodárenia na ďalších 100 hektároch pôdy vo vlastníctve štátu, ktoré sú v súčasnosti v správe Slovenského pozemkového fondu.

V prípade zaznamenania pokusu o hniezdenie dropa veľkého, bude ochrana hniezdiska zabezpečená zákonnými nástrojmi, ako sú ochranné pásma okolo hniezda a pod. Podobne sa použijú všetky zákonné metódy na zabezpečenie bezpečného chovu zistených párov sokola kobcovitého. Budú testované neinvazívne metódy na prevenciu predátorstva hniezd spôsobené kunou.

Na podporu bezstavovcov, celkovej biodiverzity, zadržiavania vody a bezpečných podmienok pre chov sokola červenonohého bude vysadených viac ako 3000 stromov/kríkov pôvodných odrôd. Tým zároveň pomáhame predchádzať erózii pôdy a šíreniu znečistenia pesticídmi.

V centrálnej časti SKCHVU029 bude navrhnutých 100 hliníkových hniezdnych búdok nového typu a zavedené nové spôsoby inštalácie.

12 sokolov kobcovitých bude vybavených vysielačom pre ich monitoring (6 dospelých, 6 mláďat) a minimálne 200 mláďat bude okrúžkovaných podľa medzinárodnej farebnej schémy.

Na zníženie miery rušenia sa vykoná niekoľko opatrení. Pravidelné kontrolné návštevy budú vykonávané v spolupráci s políciou (zabezpečí sa školenie) a Štátnou ochranou prírody (ŠOP). Bude vypracovaná štúdia na identifikáciu opatrení a konkrétnych akcií na nasmerovanie návštevníkov z jadrovej oblasti do menej citlivých častí CHVÚ, pričom počas trvania projektu sa uskutoční niekoľko akcií (inštalácia malej infraštruktúry atď.).

Maďarsko:

Obnova biotopu pre sokola kobcovitého v HUFH10001 a HUFH10004 je plánovaná po mechanickej likvidácii inváznych druhov drevín alebo agresívnych druhov burín a kríkov. Rôzne požiadavky na manažment biotopov počas obdobia rozmnožovania dropa veľkého a sokola kobcovitého si vyžadujú vytvorenie oddelených zón pre každý druh.

V HUFH10004 Mosoni−sík je cieľová plocha o veľkosti 33 ha v manažmente FHNPD a 15 ha

v manažmente spolupracujúcej korporácie Lajta–Hanság. Okrem obnovy trávnych porastov plánujeme v spolupráci s farmármi založiť úhorom na celkovej ploche 50 ha intenzívnej

ornej pôdy, aby sa zabezpečili vhodnejšie biotopy pre cieľové druhy. Obec Várbalog usporiada v HUFH10004 niekoľko podujatí pre farmárov z HU, SK a AT na podporu správnych poľnohospodárskych postupov a zveľadenie pôdy pod vhodným obhospodarovaním (workshopy, podujatia, spoločná výsadba a starostlivosť o 50 dospelých stromov na hniezdenie sokola kobcovitého) .

V HUFH10001 Fertő−tó bude pod správou FHNPD obhospodarovaných 263 ha v prospech sokola kobcovitého.

V každom SPA bude umiestnených 50 búdok pre sokola kobcovitého (spolu 100). 50 mláďat bude označených podľa medzinárodnej schémy farebného krúžkovania.

200 hniezdnych búdok bude inštalovaných a udržiavaných v najmenej 4 kolóniách v HUDI 10005 a HUDI10007 aby sa zabezpečili vhodné podmienky pre úspešný chov a vytvorili sa odrazové mostíky pre rozšírenie chovu sokola kobcovitého z kľúčových oblastí chovu v Maďarsku.

Všeobecné:

Vplyv projektových opatrení bude overený.

Okrem hniezdnej populácie bude monitorovaná aj zimujúca (drop veľký) a migrujúca (sokol kobcovitý).

Očakáva sa aktívne vytváranie sietí, výmena a zdieľanie znalostí počas trvania projektu a po ňom medzi príjemcami projektu, zainteresovanými stranami na národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj s externými partnermi. Očakáva sa minimálne 80 stretnutí, workshopov a iných podujatí.

Vypracujú sa odporúčania týkajúce sa spoločnej politiky využívania pôdy a SPP s dôrazom na lokality sústavy Natura 2000.

Na podporu dlhodobého dosahu projektu sú plánované inovatívne a vysoko efektívne PR akcie.

Zásady udržateľnosti sa budú dodržiavať a podporovať. Uprednostňovať a propagovať sa budú produkty a služby oficiálne uznaných systémov environmentálneho označovania, ako je environmentálna značka EÚ.

 

logo life natura2000logo

LIFE Steppe on border project, „Long-term conservation of Great Bustard and Red-footed Falcon in border region of Hungary and Slovakia“, (LIFE20 NAT/SK/001077) is co-funded by the European Union from the LIFE Programme. The project implementation is supported by the Ministry of Agriculture of Hungary and Ministry of Environment of the Slovak Republic as co-financiers. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, CINEA, Ministry of Agriculture of Hungary or the Ministry of Environment of the Slovak Republic. Neither the European Union, the Ministry of Agriculture of Hungary, the Ministry of Environment of the Slovak Republic nor the granting authority can be held responsible for them.