Naša misia

Naša misia

Cieľom projektových aktivít je zvrátiť nepriaznivý stav dropa veľkého a sokola kobcovitého, zvýšiť dostupnosť zdrojov koristi, zaistiť bezpečnosť hniezdiacich vtákov, zlepšiť podmienky rozmnožovania, zvýšiť úspešnosť rozmnožovania a umožniť interakciu s hlavnou populáciou. Výrazne sa tak zlepšia všeobecné podmienky pre dlhodobý rast populácie oboch druhov v regióne SK-HU-AT. Zabráni sa degradácii pôdy a zvýši sa celková biodiverzita.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

- Implementovať Memorandum o porozumení o ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa veľkého a posilniť medzinárodnú spoluprácu v prihraničnom regióne HU–AT–SK.

- Zvýšiť stabilitu populácie dropa veľkého a sokola kobcovitého v strednej Európe.

- Vytvoriť/udržať životaschopnú hniezdnu populáciu oboch druhov v oblasti projektu a zlepšiť ju

stav migrujúcej (sokol červenonohý) a zimujúcej populácie (drop veľký);

- Zabrániť vyhynutiu/zastaviť úbytok a zlepšiť podmienky pre rast oboch druhov v prihraničnom regióne Slovenska a Maďarska (priamo), ako aj v Rakúsku (nepriamo).

- Vytvárať/podporovať spojenie s inými subpopuláciami najmä z kľúčových oblastí rozmnožovania v Maďarsku.

- Zlepšiť dostupnosť a kvalitu koristi a znížiť energetické straty výrazným zväčšením plochy pôdy pod riadnym hospodárením; obnoviť a zväčšiť povrch hniezdneho a potravného biotopu.

- Znížiť vyrušovanie, vytvoriť bezpečné hniezdne podmienky, zvýšiť úspešnosť rozmnožovania, zlepšiť prirodzené podmienky rozmnožovania.

- Zvýšiť zapojenie kľúčových zainteresovaných strán (vlastníci/užívatelia pozemkov, osoby s rozhodovacou právomocou, orgány ochrany prírody, samosprávy) a zvýšiť povedomie na podporu udržateľnosti projektu. Cieľom je propagovať prístupy, ktoré vedú k nárastu hmyzu a celkovej biodiverzity na poľnohospodárskej pôde.

- Dodržiavať ciele CAP a podporovať správne poľnohospodárske metódy, ako aj politické stratégie na národnej a medzinárodnej úrovni.

- stavať na prebiehajúcich projektoch a spolupracovať s nimi; projekt bude využívať aj metódy osvedčených postupov iného LIFE a iniciatívy realizované v tejto oblasti.

 

logo life natura2000logo

The project LIFE STEPPE ON BORDER – Long-term conservation of Great Bustard and Red-footed Falcon in border region of Hungary and Slovakia (LIFE20 NAT/SK/001077) has received funding from the European Union under the LIFE Programme. The project implementation is supported by the Ministry of Agriculture of Hungary as a co-financier. The content of this website reflects only the author’s view and the European Commission/CINEA Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Please publish modules in offcanvas position.