Free cookie consent management tool by TermsFeed

Naša misia

Naša misia

Cieľom projektových aktivít je zvrátiť nepriaznivý stav dropa veľkého a sokola kobcovitého, zvýšiť dostupnosť zdrojov koristi, zaistiť bezpečnosť hniezdiacich vtákov, zlepšiť podmienky rozmnožovania, zvýšiť úspešnosť rozmnožovania a umožniť interakciu s hlavnou populáciou. Výrazne sa tak zlepšia všeobecné podmienky pre dlhodobý rast populácie oboch druhov v regióne SK-HU-AT. Zabráni sa degradácii pôdy a zvýši sa celková biodiverzita.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

- Implementovať Memorandum o porozumení o ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa veľkého a posilniť medzinárodnú spoluprácu v prihraničnom regióne HU–AT–SK.

- Zvýšiť stabilitu populácie dropa veľkého a sokola kobcovitého v strednej Európe.

- Vytvoriť/udržať životaschopnú hniezdnu populáciu oboch druhov v oblasti projektu a zlepšiť ju

stav migrujúcej (sokol červenonohý) a zimujúcej populácie (drop veľký);

- Zabrániť vyhynutiu/zastaviť úbytok a zlepšiť podmienky pre rast oboch druhov v prihraničnom regióne Slovenska a Maďarska (priamo), ako aj v Rakúsku (nepriamo).

- Vytvárať/podporovať spojenie s inými subpopuláciami najmä z kľúčových oblastí rozmnožovania v Maďarsku.

- Zlepšiť dostupnosť a kvalitu koristi a znížiť energetické straty výrazným zväčšením plochy pôdy pod riadnym hospodárením; obnoviť a zväčšiť povrch hniezdneho a potravného biotopu.

- Znížiť vyrušovanie, vytvoriť bezpečné hniezdne podmienky, zvýšiť úspešnosť rozmnožovania, zlepšiť prirodzené podmienky rozmnožovania.

- Zvýšiť zapojenie kľúčových zainteresovaných strán (vlastníci/užívatelia pozemkov, osoby s rozhodovacou právomocou, orgány ochrany prírody, samosprávy) a zvýšiť povedomie na podporu udržateľnosti projektu. Cieľom je propagovať prístupy, ktoré vedú k nárastu hmyzu a celkovej biodiverzity na poľnohospodárskej pôde.

- Dodržiavať ciele CAP a podporovať správne poľnohospodárske metódy, ako aj politické stratégie na národnej a medzinárodnej úrovni.

- stavať na prebiehajúcich projektoch a spolupracovať s nimi; projekt bude využívať aj metódy osvedčených postupov iného LIFE a iniciatívy realizované v tejto oblasti.

 

logo life natura2000logo

LIFE Steppe on border project, „Long-term conservation of Great Bustard and Red-footed Falcon in border region of Hungary and Slovakia“, (LIFE20 NAT/SK/001077) is co-funded by the European Union from the LIFE Programme. The project implementation is supported by the Ministry of Agriculture of Hungary and Ministry of Environment of the Slovak Republic as co-financiers. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, CINEA, Ministry of Agriculture of Hungary or the Ministry of Environment of the Slovak Republic. Neither the European Union, the Ministry of Agriculture of Hungary, the Ministry of Environment of the Slovak Republic nor the granting authority can be held responsible for them.