Free cookie consent management tool by TermsFeed

Program LIFE

Program LIFE

Čo je program LIFE?

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Hlavným cieľom Finančného nástroja európskeho spoločenstva pre životné prostredie - programu LIFE je podporovať aktivity, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie a prispievať tak k implementácii, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva. V rámci EÚ program funguje od roku 1992 a spolufinancuje aktivity v troch podprogramoch: LIFE - Príroda (Nature), LIFE - Životné prostredie (Environment), LIFE - Tretie krajiny (Third countries).

Kto sa môže uchádzať o podporu projektov prostredníctvom programu LIFE?

Návrh v rámci programu LIFE môžete predložiť, ak ste:

  • verejná alebo súkromná právnická osoba registrovaná v EÚ
  • tretia krajina pridružená k programu LIFE; alebo
  • právnická osoba vytvorená podľa práva EÚ alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácie.
  • viac informácií ohľadom predkladania návrhov nájdete TU a TU.

Ako funguje financovanie projektov cez program LIFE?

Podpora prostredníctvom programu LIFE môže predstavovať kofinancovanie 60-75% rozpočtu projektu. Na financovaní sa podieľajú priamo aj projektoví partneri – príjemcovia projektu, pričom každý z nich je povinný prispieť do rozpočtu projektu z vlastných prostriedkov. Grant je príjemcom k dispozícii v podobe viacerých splátok, ktoré sú vyplácané priebežne na základe kontroly predošlého plnenia implementácie projektu. Kontrola môže byť realizovaná aj 5 rokov po projekte, jeden z hlavných aspektov, ktorý sa pri schvaľovaní projektov posudzuje, je trvalá udržateľnosť vykonávaných aktivít. V mnohých prípadoch musí byť preukázaná udržateľnosť nezriedka až 20 rokov.

Ako sa vyberajú projekty, ktoré dostanú podporu z programu LIFE?

Nie každý, kto podá návrh projektu s podporou LIFE programu (viac informácií o podmienkach TU), aj danú podporu získa. Podané projekty predtým, ako sú schválené, či zamietnuté, prechádzajú dôkladnou kontrolou a posudzovaním jednotlivých aspektov projektu (všetkých aktivít v rámci projektu, benefitov pre prírodu/ekosystémy/ekosystémové služby/chránené-ohrozené druhy a pod.). Podporu získajú len projekty, ktoré sú spĺňajú prísne kritériá.

Akej forme kontroly podliehajú LIFE projekty?

Implementácia LIFE projektov je prísne kontrolovaná od samotnej prípravy a začiatku projektu. Projektoví tím, zodpovedný za realizáciu naplánovaných aktivít, pravidelne komunikuje so zástupcami kontrolnej agentúry, podáva štvrťročné správy o pokroku projektu, raz za rok podáva sumárnu správu so všetkými doloženými administratívnymi a finančnými podkladmi. Pre určité typy projektu sa v strede projektu podáva veľká sumarizačná správa, v ktorej sa musí zhrnúť doterajší pokrok vo všetkých oblastiach a aktivitách projektu, ako aj plány a ďalšie kroky na nasledujúce projektové obdobie. Na konci projektu sa taktiež podáva sumárna finálna správa, v ktorej sa sumarizujú všetky zrealizované projektové aktivity. Všetky správy sú posudzované zastupiteľmi programu LIFE/kontrolnej agentúry, ktorí dávajú koordinujúcemu a pridruženým príjemcom (partnerom) projektu pravidelnú spätnú väzbu, aby sa zabezpečila riadna implementácia projektu a plánovaných aktivít.

logo life natura2000logo

LIFE Steppe on border project, „Long-term conservation of Great Bustard and Red-footed Falcon in border region of Hungary and Slovakia“, (LIFE20 NAT/SK/001077) is co-funded by the European Union from the LIFE Programme. The project implementation is supported by the Ministry of Agriculture of Hungary and Ministry of Environment of the Slovak Republic as co-financiers. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, CINEA, Ministry of Agriculture of Hungary or the Ministry of Environment of the Slovak Republic. Neither the European Union, the Ministry of Agriculture of Hungary, the Ministry of Environment of the Slovak Republic nor the granting authority can be held responsible for them.